CẤU TẠO Ô TÔ PHẦN 4

Hệ thông treo Một sô' khái niệm : Khối lượng được treo: Là toàn bộ khối lượng thân xe được đì bởi hê thống treo. Nó bao gổm: khung, vỏ, động cơ, hê thống truyền…

CẤU TẠO Ô TÔ PHẦN 3

- Kết ^ thúc chuyển số: Sau khi then của ống trượt gài số ăn khớp với rãnh then của vòng đồng tốc, ống trượt tiếp tục dịch chuyển và ăn khớp với rãnh then…